RODO

RODO – zmiany w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych od 25.05.2018r.

Pismo to, jest informacją dotyczącą wykorzystania twoich danych osobowych, nie musisz na niego odpowiadać, ani wykonywać jakichkolwiek czynności w związku z nim, poza zapoznaniem się ze swoimi nowymi prawami które niesie ze sobą nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych- RODO.

Dane osobowe i ich sposób przetwarzania

W związku z zawarciem umowy z Dialink Łukasz Lisiewicz, przekazaliście nam Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy np. na poczet wystawiania Faktur VAT, prowadzenia księgowości oraz na prowadzenie statystyk, czyli potrzeby własne.  Jesteśmy ich Administratorem, to oznacza że odpowiadamy za ich wykorzystanie, aby były przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z umową i aktualnymi przepisami prawa.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe ?

Państwa dane które uzyskujemy podczas podpisywania umowy, oraz jej trwania, wykorzystujemy do celów :

 1. Zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, w tym świadczenia usługi dostępu do Internetu
  w sposób, zapewniający poprawną jakość jego,  oraz dokonywania rozliczeń.
 2. Wykonywania na nas ciążących obowiązków prawnych:
  1. Prowadzenia księgowości, co się z tym wiąże wystawiania, przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych.
  2. Zapewnienia bezpieczeństwa sieci w zgodności z Prawem Telekomunikacyjnym
  3. Pomocy technicznej oraz odpowiedzi na reklamacje w formie przewidzianej przepisami prawa
 3. Będziemy wykorzystywać Państwa dane do realizacji obowiązków prawnych :
  1. Przez okres w którym przepisy nakazują przechowywać dane np. podatkowe
  2. Przez czas w którym możemy ponieść konsekwencje prawne wykonania obowiązku
 4. Wykrywania nadużyć i zapobiegania im w czasie trwania umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń przez czas takich postępowań.
 5. Marketingu bezpośredniego przez czas trwania umowy
 6. Tworzenia zestawień, analiz statystyk – na potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności, badania rozwoju infrastruktury sieci, zapotrzebowania na usługi, itd.  przez okres trwania umowy
 7. Wsparcia obsługi w tym informacje o awariach, problemach z działaniem usługi, ofertach oraz reklamacjach

Jakich danych wymagamy podczas podpisania umowy ?

Do zawarcia umowy wymagamy podania: Imienia i Nazwiska, miejsca zamieszkania, miejsca instalacji usługi, numer PESEL oraz seria i nr. Dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dodatkowo nr. telefonu oraz adres e-mail, nie są wymagane, lecz mogą usprawnić kontakt oraz zapewnić poprawne działanie usługi w przyszłości. Wymóg podania w/w informacji nie jest wymogiem ustawowym, przepisy nakazują jednak aby przed skorzystaniem z usług telekomunikacyjnych dokonali Państwo rejestracji czyli podali w/w dane za wyjątkiem nr. tel. oraz e-mail które są obligatoryjne.

Komu przekazywane są Państwa dane ?

Państwa dane przekazujemy :

 1. Podmiotom które przetwarzają dane w naszym imieniu w celu wykonywania czynności prowadzenia księgowości
 2. Podmiotom świadczącym nam usługi doradcze i konsultacyjne, pomoc prawną i podatkową
 3. Podmiotom świadczącym działalność kurierską oraz pocztową
 4. Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą np. Banki
 5. Podmiotom nabywającym wierzytelności
 6. Agencjom reklamowym i innym podmiotom prowadzącą usługi organizacji akcji marketingowych.
 7. Podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne

Automatyczne podejmowanie decyzji

Możemy dokonywać automatycznego podejmowania decyzji w przypadku:

 1. Wykrycia nadużycia, np. ataku DDoS na Państwa rutery, lub innego typu ataku który może doprowadzić do utraty stabilności Państwa łącza do Internetu
 2. W ramach warunków umownych możemy wskazać że osiągnięcie lub przekroczenie określonego progu, może spowodować określone konsekwencje.
 3. W przypadku gdy zalegają Państwo z płatnościami możemy automatycznie podjąć decyzję o ograniczeniu, lub wyłączeniu Państwu usługi telekomunikacyjnej.

Dane transmisyjne i lokalizacyjne

Dane transmisyjne przetwarzane są w celu:

 1. Zarządzani ruchem w sieci telekomunikacyjnej
 2. Przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań odpowiednich organów ( 12 miesięcy od momentu nawiązania, lub próby połączenia)
 3. Ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń
 4. Marketingu bezpośredniego  ( o ile wyrażają Państwo na to zgodę)
 5. Wykonywania umowy w tym zapewnienia jakości usługi, rozpatrywania reklamacji lub naliczania opłat

Dane transmisyjne możemy wykorzystywać przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w czasie przewidzianym przepisami prawa.

Dane o lokalizacji

Dane które wskazują położenie Państwa urządzenia telekomunikacyjnego przetwarzamy w celu:

 1. Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa
 2. Świadczenia usług dodatkowych

RODO i Państwa nowe uprawnienia

Od 25 maja 2018r. możecie Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący danych osobowych o:

 1. Sprostowanie danych
 2. Usunięcie danych
 3. Ograniczenie ich przetwarzania
 4. Możecie poprosić o dostęp do danych i ich kopię
 5. Przenieść dane do innego administratora

Z praw tych możecie Państwo skorzystać składając wniosek w Biurze w Jabłonna-Majątek 20/4, 23-114 Jabłonna, lub przez infolinię – tel. 600266694 czynny od 9:00 do 17:00 w każdy pracujący dzień tygodnia.

Proces składania wniosku zostanie poprzedzony uwierzytelnieniem, a zakres każdego z tych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać wynikać będą z przepisów prawa. To z którego prawa będą chcieli Państwo skorzystać wynikać będzie z podstawy prawnej wykorzystania przez nas Państwa danych oraz w jakim celu je przetwarzamy.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, możecie Państwo skorzystać z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Co natychmiastowo uczynimy po rozpatrzeniu wniosku od Państwa.

W szczególnych sytuacjach mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, w takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku nie będziemy mogli ich przetwarzać chyba że wykażemy iż istnieją przesłanki prawne, które nam to uniemożliwiają tj np., dochodzenie roszczeń, lub ważne prawnie uzasadnione podstawy.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez Państwa danych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego, lub nie stanowi interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby ich przetwarzania. Zgoda taka może pomóc nam w dotarciu do Państwa z nowymi usługami oraz umożliwić zaoferowanie lepszych dla Państwa rozwiązań. Zgodę taką możecie Państwo wycofać
w każdym możliwym momencie.

Skarga

Możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie że sposób przetwarzania Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe:

Dialink Łukasz Lisiewicz

Jabłonna-Majątek 20/4

23-114 Jabłonna

tel. 600266694 czynny w każdy dzień powszedni od godziny 9:00 do :17:00

email: bok@dialink.pl